Korpa

0

Korpa je prazna

Politika privatnosti

Politika privatnosti i zaštita podataka
MIRJANA IVANOVSKI PR TRGOVINA PUTEM INTERNETA DR.ELLE COSMETICS BEOGRAD (u daljem tekstu: DR.ELLE COSMETICS), sa sedištem u Beogradu, opština Zemun, ul. Bosanska 74A, MB: 67152328 PIB: 113877768, u obavljanju svoje privredne delatnosti vrši obradu podataka o ličnosti poštujući sve relevantne propise.
Molimo vas da ove informacije pažljivo pročitate!

Rukovalac podacima o ličnosti
DR.ELLE COSMETICS je Rukovalac podacima o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim propisima koji uređuju oblast zaštitu podataka o ličnosti. DR.ELLE COSMETICS, kao Rukovalac podacima o ličnosti, određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti i snosi odgovornost za čuvanje i korišćenje podataka o ličnosti u pisanoj i/ili elektronskoj formi.

Obrađivač podataka o ličnosti
DR.ELLE COSMETICS, u svom poslovanju, može obrađivati podatke o ličnosti u ime Rukovaoca podacima o ličnosti, odnosno u skladu sa njegovim pisanim uputstvima u kom slučaju ima svojstvo Obrađivača podataka o ličnosti.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti
DR.ELLE COSMETICS je u skladu sa relevantnim propisima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti imenovao Lice za zaštitu podataka o ličnosti (DPO). Ovom licu se možete obratiti vezano za sva pitanja koja se tiču obrade podataka o ličnosti koju vrši DR.ELLE COSMETICS, kao i u pogledu ostvarivanja prava na zaštitu podataka o ličnosti.
Lice za zaštitu podataka o ličnosti: Mirjana Ivanovski
Kontakt podaci: drellecosmetics@gmail.com ili 063 387 086

Podaci o ličnosti koje prikuplja DR.ELLE COSMETICS
Podaci o ličnosti koje DR.ELLE COSMETICS prikuplja zavise prevashodno od: vrste usluge koju pružamo kupcima, korisnicima i klijentima, namere ovih lica da koriste naše usluge, vrste ugovora koji sklapamo sa našim klijentom, kao i o nameri kupaca da koriste svoja prava bazirana na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti podataka o ličnosti. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo da izvršimo ugovornu obavezu, a uključuju najmanje:
– osnovne lične podatke (ime i prezime)
– osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa)
– podatke vezane za korišćenje internet prezentacije koja se nalazi na internet domenu https://drellecosmetics.com
– podatke vezane za korišćenje DR.ELLE COSMETICS internet prodavnice (webshop)
– podatke neophodne za zaključenje ugovora o potrošačkom kreditiranju
– ostale lične podatke neophodne za ostvarenje klijentovih prava baziranih na zakonskim odredbama o zaštiti potrošača

Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti
DR.ELLE COSMETICS prikuplja i upravlja podacima o ličnosti u svrhu realizacije kupoprodajnog odnosa za proizvode iz sopstvene ponude, u svrhu ispunjenja zakonskih i regulatornih obaveza, ali i u svrhu ostvarenja sopstvenih legitimnih interesa zakonitog poslovanja. Ukoliko to zahtevaju relevantni zakonski propisi, za određene razloge ćemo od lica čiji se podaci obrađuju tražiti izričiti pristanak.
Razlozi zbog kojih DR.ELLE COSMETICS obrađuje podatke o ličnosti radi sklapanja i ispunjenja ugovornih obaveza su:
– prodaja robe i usluga
– prodajne i marketinške aktivnosti
– administracija ugovornog odnosa
– upravljanje i primanje prigovora, pritužbi i reklamacija
– dostava kupljene robe
– postupak naplate ili prisilna naplata dugova
– slanje obaveštenja putem newsletter-a i/ili SMS-a i Viber-a
– druge zakonske obaveze koje proizlaze iz poslovanja DR.ELLE COSMETICS kompanije

Razlozi zbog kojih obrađujemo vaše podatke o ličnosti na bazi naših poslovnih legitimnih interesa su:
– obaveštavanje o promenama vezanim za uslove poslovanja
– sprečavanje i otkrivanje prevare

Za sve druge aktivnosti koje nisu pokrivene gore navedenim razlozima zatražićemo dodatni pristanak, koji može biti povučen u bilo kom trenutku (opoziv saglasnosti).

Pristup podacima o ličnosti
DR.ELLE COSMETICS preduzima tehničke i organizacione mere kako bi se prikupljeni podaci o ličnosti obrađivali samo na način koji je u skladu sa svrhom za čije ostvarenje su podaci o ličnosti dati. Ukoliko je neophodno u svrhu izvršenja poslovnih aktivnosti, pristup podacima o ličnosti će biti omogućen trećim stranama i to:
• državnim organima kao i organima javne vlasti koja u svrhu sprovođenja zakonskih obaveza imaju pravo pristupa podacima o ličnosti
• advokatima
• servisnim službama, štamparijama, finansijskim ustanovama
• drugim poslovnim partnerima
Sva treća lica dužna su da podatke o ličnosti obrađuju isključivo prema uputstvima DR.ELLE COSMETICS kompanije, izuzev državnih organa i organa javne vlasti.

Obrada podataka o ličnosti
Podaci o ličnosti koji će biti obrađivani od strane izvršilaca obrade navedenih u poglavlju Pristup podacima o ličnosti, a čija je odgovornost i obaveza zaštite podataka o ličnosti i čuvanja njihove poverljivosti definisana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim merama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti.
Podaci o ličnosti koje DR.ELLE COSMETICS prikupi u svrhe koje su navedene u poglavlju Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti neće biti dostupni nikome ko za to nema ovlašćenje DR.ELLE COSMETICS kompanije.

Ostvarivanje prava
Kada je to predviđeno zakonom, lice čije podatke obrađuje DR.ELLE COSMETICS ima:
– pravo na informacije o obradi podataka o ličnosti
– pravo na povlačenje datog pristanka u bilo koje vreme (opoziv saglasnosti) ukoliko DR.ELLE COSMETICS podatke o ličnosti obrađuje uz dati pristanak
– pravo na ispravku i/ili dopunu već datih podataka o ličnosti
– pravo na brisanje podataka o ličnosti kada isti više nisu potrebni za ostvarenje svrhe za koju su dati
– pravo na podnošenje prigovora direktno DR.ELLE COSMETICS kompaniji ili nadležnom državnom organu

DR.ELLE COSMETICS licima čiji se podaci o ličnosti obrađuju, u cilju realizacije gore nabrojanih prava, obezbeđuje sledeće komunikacijske kanale za postavljanje zahteva:
– putem telefona pozivom na broj 061 1689 711
– putem elektronske pošte: drellecosmetics@gmail.com

Lice čije podatke o ličnosti DR.ELLE COSMETICS obrađuje predmetni zahtev podnosi lično i to tako da je DR.ELLE COSMETICS ovlašćenim licima omogućena identifikacija podnosioca zahteva.

Pravo na prigovor nadzornom organu
Pored prigovora koji lice čiji se podaci obrađuju može podneti direkrno DR.ELLE COSMETICS kompaniji, prigovor na obradu podataka o ličnosti može se podneti i kancelariji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, na adresu Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Srbija, na e-mail office@poverenik.rs ili na broj telefona 011/3408-900

Čuvanje podataka o ličnosti
Vremenski period čuvanja podataka o ličnosti zavisi od svrhe zbog koje ih DR.ELLE COSMETICS obrađuje.
Podaci prikupljeni samo zbog pružanja prodajnih transakcija ili pružanja drugih usluga (primera radi, transakcija isporuke, dostave, reklamacije) čuvaju se najkasnije 5 (pet) godina od dana transakcije.
Podaci prikupljeni za slanje obaveštenja putem newsletter-a i/ili SMS-a i Viber-a čuvaju se dok god se lice nalazi na Newsletter i/ili SMS i Viber mailing listama, odnosno opoziva saglasnosti.
Podaci prikupljeni zbog obrada baziranih na zakonskoj osnovi, čuvaju se u skladu sa vremenskim ograničenjima odredbi predmetnog zakona (na primer Zakon o računovodstvu i sl.).

Kontakt
Za sva pitanja vezano sa zaštitu podataka o ličnosti i njihovo korišćenje, možete nam se obratiti:
– slanjem elektronske pošte na drellecosmetics@gmail.com
– pisanim putem na adresu: DR.ELLE COSMETICS DOO Beograd, Bosansa 74A, 11080 Beograd-Zemun
– putem obrasca koji možete preuzeti ovde.
– pozivom na 063 387 086

Za komunikaciju sa kompanijom DR.ELLE COSMETICS, radi ostvarivanja prava vezanih za zaštitu podataka o ličnosti, potrebno je koristiti komunikacijske kanale definisane u poglavlju Ostvarivanje prava kako bi svaki zahtev bio prihvaćen, a podnosilac zahteva identifikovan.

Ažuriranje Politike privatnosti
DR.ELLE COSMETICS redovno revidira i ažurira sadržaj Politike privatnosti i isti usklađuje sa sopstvenim poslovnim procesima i/ili sa zakonskim i regulatornim obavezama.
Važeća verzija Politike privatnosti dostupna je na DR.ELLE COSMETICS (www.drellecosmetics.com) internet prezentaciji koja se nalazi na internet domenu https://drellecosmetics.com/politika-privatnosti. U slučaju da dođe do značajnih promena koje u većoj meri utiču na obradu podataka o ličnosti DR.ELLE COSMETICS će takve promene bez odlaganja objaviti na svojoj internet prezentaciji i direktno vas informisati.

Uslovi obrade podataka o ličnosti zbog pružanja usluge dostave i povrata robe
Za potrebe pružanja usluge dostave i povrata robe DR.ELLE COSMETICS prikuplja sledeće podatke:
– ime i prezime
– adresa isporuke ili preuzimanja robe
– broj telefona
– e-mail adresa
Navedene podatke DR.ELLE COSMETICS čini dostupnim poslovnim partnerima – pružaocima logističkih usluga, u svrhu izvršenja ugovorenih usluga. Partneri koji pružaju usluge ovlašćeni su od strane DR.ELLE COSMETICS kompanije za obradu ličnih podataka kupaca isključivo u svrhu izvršenja ugovorenih usluga.

Kolačići („Cookies“) i praćenje internet aktivnosti
DR.ELLE COSMETICS internet prezentacija koja se nalazi na internet domenu https://drellecosmetics.com/ koristi kolačiće (eng. Cookies), u svrhu njenog pravilnog funkcionisanja, njenog daljeg unapređenja, kao i poboljšanja vašeg iskustva prilikom pregledanja iste.
Kolačić je tekstualna datoteka koja se šalje vašem uređaju (računaru, tabletu, mobilnom telefonu) od strane internet prezentacije koju posećujete. DR.ELLE COSMETICS koristi kolačiće kako bi posetiocima njegove internet prezentacije olakšao i poboljšao pristup onim funkcijama koje internet prezentacija pruža. Informacije koje DR.ELLE COSMETICS prikuplja koriste se za pamćenje podešavanja i korisničkih aktivnosti na interent prezentaciji kao što su pregledanje artikala, kretanje po stranicama, stavljanje proizvoda u korpu i slično.
Kolačiće posetilac DR.ELLE COSMETICS internet prezentacije može u svakom trenutku onemogućiti (blokirati) u postavkama internet pretraživača koji koristi. Ako posetilac sa blokiranim kolačićima pristupi DR.ELLE COSMETICS interent prezentaciji, određene funkcionalnosti na internet prezentaciji neće biti moguće.
DR.ELLE COSMETICS na internet prezentaciji, na stranicama online prodavnice, koristi usluge za analizu poseta i praćenja navika kupaca kao npr. Google Analytics, Facebook Pixel i gtag.
DR.ELLE COSMETICS politici kolačića možete pristupiti ovde.

Newsletter i/ili SMS i Viber obaveštenje i upotreba podataka o ličnosti za marketing
Ako lice želi da prima obaveštenja o DR.ELLE COSMETICS ponudama putem elektronske pošte, potrebno je da se prijavi na newsletter putem forme za prijavu. Prilikom prijave na ovu listu potrebno je popuniti označena polja – ime, prezime, e-mail, adresa i mobilni telefon i štiklirati polje „Želim da primam newsletter obaveštenja.“

Ako lice obaveštenja želi da prima preko SMS-a i Viber-a, potrebno je da se prijavi na SMS i Viber mailing listu, popuni označena polja ime, prezime, e-mail, adresa i mobilni telefon i štiklira polje „Želim da primam SMS/Viber obaveštenja.“ U svakom momentu lice može da opozove datu saglasnost i da zatraži odjavu sa newsletter i/ili SMS i Viber mailing liste pozivom na broj telefona 061/xxx xxx, slanjem zahteva na mail drellecosmetics@gmail.com, ili na adresu: Bosanska 74A, 11080 Beograd-Zemun.

Lice može na DR.ELLE COSMETICS internet prezentaciji da registruje korisnički nalog, tako što će popuniti određena polja – ime, prezime, e-mail, adresa i mobilni telefon. Lice može u svakom trenutku opozvati datu saglasnost i deaktivirati korisnički nalog slanjem zahteva na e-mail adresu drellecosmetics@gmail.com,, ili na adresu: Bosanska 74A, 11080 Beograd-Zemun.

Za potrebe dostavljanja obaveštenja licima sa mejling liste, DR.ELLE COSMETICS može koristiti usluge spoljnih poslovnih partnera. U navedenom slučaju DR.ELLE COSMETICS daje na obradu isključivo podatke koje mu je lice u navedene svrhe učinilo dostupnim. Odabrani poslovni partner podatke koristi samo za svrhu dostavljanja obaveštenja, za period dok postoji saglasnost lica (do opoziva saglasnosti) i u druge svrhe ne sme koristiti predmetne podatke.

DR.ELLE COSMETICS neće kontakt podatke date za slanje newsletter i/ili SMS i Viber obaveštenja deliti sa trećim licima, izuzev pod prehodno navedenim uslovima. Ukoliko se lice nije prijavilo za primanje obaveštenja putem Newslettera i/ili SMS i Viber obaveštenja, a kao kupac ili registrovani korisnik korisničkog naloga, od DR.ELLE COSMETICS-ja može da dobije obaveštenje vezano za porudžbinu, plaćanje, odnosno aktivnosti koje je lice samo pokrenulo. Pored toga, DR.ELLE COSMETICS može licu dostaviti informacije koje se odnose na promene u vezi sa poslovanjem DR.ELLE COSMETICS kompanije i odnosom sa kupcem, klijentom i slično.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Raiffeisen banka ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Izjava o konverziji
Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala na razumevanju.

Datum: 22.04.2024. godine